Trombocitopenijos rizikos veiksniai ligoniams, gydomiems linezolidu

Trombocitopenija yra pagrindinis linezolido nepageidaujamas poveikis. Studijos tikslas, išsiaiškinti, kodėl išsivysto trombocitopenija pacientams, gydomiems linezolidu. Atliktas retrospektyvinis tyrimas. Duomenys surinkti nuo 2007 liepos iki 2009 birželio mėnesio. Linezolidas buvo skiriamas peroraliai (600 mg x 2k/d) arba parentereliai. Trombocitopenija apibrėžta kaip trombocitų kiekio sumažėjimas ≥10 x 104 ląstelių/mm3 arba ≥ 30% nuo pradinio kiekio. Buvo išanalizuoti 33 su trombocitopenija susiję rizikos veiksniai. Daugiavariacinė analizė atlikta SPSS programa.

 

Tyrime dalyvavo 331 ligonis (221 vyrai, 58.0 ± 20.2 metų amžiaus). Linezolidas vidutiniškai skirtas 10.5 ± 8.7 dienų. Trombocitopenija stebėta 128 ligoniams (38.7%) , dvidešimt vienam buvo rekalingos  trombocitų masėstransfuzijos. Trombocitopenija išsivystė praėjus 7.4  ± 4.8 dienoms nuo gydymo linezolidu pradžios. Nutraukus gydymą, trombocitų kiekis atsistatė po 12.3 ± 7.8 dienų. Logistinės regresijos analizei pasirinkti 5 kintamieji: gydymo linezolidu trukmė  ≥14 dienų [OR 3.04, 95% CI 1.73–5.34, P < 0.001], kreatinino klirensas <50 mL/min (OR 2.32, 95% CI 1.45–3.74, P < 0.001), lėtinis kepenų pakenkimas (OR 1.63, 95% CI 0.92–2.86, P = 0.092) ir kvėpavimo takų infekcijos (OR 1.75, 95% CI 1.05–2.91, P = 0.031). Skirtingai negu parenterinė antibiotiko forma, geriamasis linezolidas sumažino trombocitopenijos riziką (OR 0.38, 95% CI 0.15–0.97, P = 0.042). Ligoniams, kurių kreatinino klirensas buvo mažesnis  negu <50 ml/min, trombocitopenija išsivystė anksčiau negu tiriamųjų, kurių kreatinino klirensas ≥ 50 ml/min (6.7 ± 4.4 ir 8.5 ± 5.2 dienos, P = 0.039). Geriamasis linezolidas trombocitopeniją sukėlė po 10.4 ± 6.6 dienų.

 

Linezolido sukeltą trombocitopeniją įtakojo keli veiksniai. Rizikos grupės ligoniams, ypač su inkstų disfunkcija, reikėtų koreguoti dozę. 

 

Parengė: Adomas Bukauskas
Recenzavo: Indrė Vengalytė
 

Risk factors associated with the development of thrombocytopenia in patients who received linezolid therapy.


Atgal