Sumažinus doksorubicino dozę, blogėja R-difuzinės didelių B ląstelių limfomos gydymo RCHOP21 rezultatai

6-8 RCHOP21 ciklai yra pasaulyje pripažintas išplitusios difuzinės didelių B ląstelių limfomos (DDBL) pradinis gydymas.

Tyrėjai siekė nustatyti neatrinktų pacientų dalį klinikinėje praktikoje, kurie gali gauti RCHOP21 pilnomis dozėmis, ir sužinoti sumažintos dozės poveikį atsako dažniui, trukmei ir išgyvenamumui.
 
Tyrimui buvo atrinkti 170 pacientų. 14 skirtas RCHOP14 gydymas, 2 kitas gydymo režimas, 1 paciento įrašų nebuvo rasta – visi jie buvo išbraukti iš tolimesnės analizės. Iš likusių 153 pacientų, 60 gavo 6 RCHOP21 ciklus pilnomis dozėmis,  90 pacientų  dozės buvo sumažintos ir/arba skirtas mažesnis ciklų skaičius. Nutrauktas gydymas dėl mirties arba ligos progresijos skiriant visos dozės gydymą (3 pacientai) nebuvo laikomas dozės sumažinimu. Doksorubicino dozė sumažinta 54 (šešių ciklų visos dozės mediana 33%), ciklofosfamido 37 (visos dozės mediana 80%), vinkristino 59 (visos dozės mediana 50%), rituksimabo 7 pacientams (visos dozės variacijos apimtis 50 – 83%). 15 gavo ≤5 ciklų su sumažinta bent vieno vaisto doze (mediana 4 ciklai). Dažniausiai dozė sumažinta dėl amžiaus (55%), neuropatijos (14%) ir blogo toleravimo (14%). IPI (mediana 3) arba ECOG funkcinės būklės (mediana 1) nesiskyrė tarp pilną ir nepilną dozes gaunančių pacientų. Pacientų, gavusių sumažintą dozę ar ciklų skaičių, medianinis amžius buvo didesnis lyginant su gavusiais pilną dozę (78 vs 65 metai). IPI mediana, funkcinė būklė ir amžius nesiskyrė tarp gavusių sumažintą doksorubicino dozę ir gavusių kitų vaistų sumažintą dozę. Stebėjimo mediana – 21 mėnesis. Bendras išgyvenamumas, išgyvenamumas be progresijos ir atsako dažniai buvo apskaičiuoti pilnai dozei ir sumažinus kiekvieno vaisto dozę atskirai. Sumažinus ≥1 vinkristino, ciklofosfamido, rituksimabo dozes atsako dažnis ar išgyvenamumas nesumažėjo. Sumažinta doksorubicino dozė lėmė mažesnę bendro išgyvenamumo medianą (21 mėnesis vs. nepasiektas; p=0,0022) ir bendro atsako dažnį (97% vs 82%, p=0,0025, Fisherio tikslusis testas).
 
Išvadose tyrėjai teigia, kad didelė dalis pacientų (59%) su pažengusia DDBLL negauna RCHOP21 pilnomis dozėmis. Doksorubicino dozių mažinimas neigiamai veikia gydymo efektyvumą. Tyrimo rezultatus reikia vertinti atsargiai dėl retrospektyvaus tyrimo pobūdžio.
 

parengė: Adomas Bukauskas

recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

TOLERANCE OF R-CHOP-21 FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA IN AN UNSELECTED POPULATION AND IMPACT OF DOSE REDUCTION ON OUTCOME
T. Todd, M Karanth, D. Jackson, M. Furtado, J. Danielson, P. Kerr

 

 


Atgal