Imatinibo nutraukimas lėtine mielogenine leukemija sergantiems pacientams, kuriems pasiekta visiška molekulinė remisija truko bent 2 metus. Prospektyvinis daugiacentris imatinibo nutraukimo tyrimas (STIM- Stop Imatinib trial)

Lėtine mielogenine leukemija (LML) sergančių pacientų gydymas imatinibu ženkliai pagerina išgyvenamumą; maža duomenų apie ilgalaikės terapijos nutraukimo saugumą. Tikslas – įvertinti, ar gydymas imatinibu gali būti nutrauktas be molekulinio recidyvo pacientams, kuriems pasiekta visiška molekulinė remisija (CMR).

 

Prospektyvinio, daugiacentrio, nerandomizuoto imatinibo nutraukimo tyrimo (STIM) metu ilgesnis kaip 2 metų trukmės gydymas imatinibu buvo nutrauktas 18 m. ir vyresniems lėtine mielogenine leukemija sergantiems pacientams, kuriems pasiekta molekulinė remisija (BCR-ABL ir ABL kiekio sumažėjimas > kaip 5 log bei nebenustatomas transkripto kiekis kiekybiniu realaus laiko PGR (RT-PCR) metodu). Į studiją neįtraukti pacientai po imunoterapijos (išskyrus IFN alfa, alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (alo-KKLT) ar gydyti dėl kitų neoplazijų. Pacientai registruoti 19-oje tyrime dalyvaujančių medicinos įstaigų Prancūzijoje.

 

Atlikta preliminari analizė: recidyvų dažnis vertintas kiekybiniu realaus laiko PGR (RT-PCR) metodu pacientams, stebėtiems bent 12 mėn. Gydymas imatinibu vėl atnaujintas pacientams,   kuriems nustatytas molekulinis recidyvas. Tyrimo registracija ClinicalTrials.gov, Nr. NCT00478985. 

 

Išvados: nuo 2007 m. liepos 9 iki 2009 m. gruodžio 17 d. įtraukta 100 pacientų. Vidutinė stebėjimo trukmė 17 mėn. (1-30 mėn.), 69 pacientai buvo stebėti bent 12 mėn. (stebėsenos vidutinė trukmė 24 mėn., 13-30 mėn. intervalas). 42 (61%) iš 69 pacientų LML recidyvavo (40 iš jų per 6 mėn., vienas pacientas – 7-ą mėn. ir vienas – 19-ą mėn). Išlikusios molekulinės remisijos (CMR) tikimybė 69 pacientams 12-ą mėn. buvo 41% (95% CI 29-52). Visiems recidyvavusiems pacientams buvo gautas atsakas, atnaujinus gydymą imatinibu: 16 iš 42 pacientų sumažėjo BCR-ABL kiekis; 26 pasiekė visišką stabilią molekulinę remisiją (CMR). 

 

Apibendrinus gydymas imatinibu gali būti saugiai nutraukiamas pacientams, kuriems visiška molekulinė remisija trunka bent 2 metus. Imatinibo nutraukimas šios klinikinės būklės metu leidžia tikėtis išgyvenamumo be molekulinio recidyvo. Tikėtina, kad tirozinkinazės inhibitoriais galima išgydyti bent dalį LML sergančių pacientų.

 

Komentaras: imatinibas gali būti nutraukiamas tik tuomet, kai įmanoma sekti bcr-abl transkripto kiekį.

 

Parengė: Aistė Fokaitė

Recenzavo: Laimonas Griškevičius

 

Discontinuation of imatinib in patients with chronic myeloid leukaemia who have maintained complete molecular remission for at least 2 years: the prospective, multicentre Stop Imatinib (STIM) trial.

Mahon FX, Réa D, Guilhot J, Guilhot F, Huguet F, Nicolini F, Legros L, Charbonnier A, Guerci A, Varet B, Etienne G, Reiffers J, Rousselot P; Intergroupe Français des Leucémies Myéloïdes Chroniques.


Atgal